> Sardar Patel Shiksha Mahavidyalaya, Sarangpur
1. Welcome to Sardar Patel Shiksha Mahavidyalaya 2. Download 3. Contact Us
SRITE  

         
NCTE Recognition and Norms

 B.Ed. Recognition Order

 D.EL.ED. Recognition Order

 B.ED Norms & Stander

 D.EL.ED. Norms

 
 
Head Office
Sardar Patel Shiksha Mahavidyalaya

Padliya Road, Gram Bignodipura,
Teh. Sarangpur, Dist. Rajgarh (M.P.) 465697.


Office Phone: 9826559317, 9926992000
E-mail : info@spsmsarangpur.com