> Sardar Patel Shiksha Mahavidyalaya, Sarangpur
1. Welcome to Sardar Patel Shiksha Mahavidyalaya 2. Download 3. Contact Us
SRITE  

         
Forms

 

 
 
Head Officece
Sardar Patel Shiksha Mahavidyalaya

Padliya Road, Gram Bignodipura,
Teh. Sarangpur, Dist. Rajgarh (M.P.) 465697.


Office Phone: 9826559317, 9926992000
E-mail : info@spsmsarangpur.com