> Sardar Patel Shiksha Mahavidyalaya, Sarangpur
1. Welcome to Sardar Patel Shiksha Mahavidyalaya 2. Download 3. Contact Us
SRITE  

         
Admission Rules and Fees Order

 B.Ed. Admission rules

 D.EL.ED. Admission rules

 B.ED. Fees Order

 D.EL.ED. Fees Order

 
 
Head Office
Sardar Patel Shiksha Mahavidyalaya

Padliya Road, Gram Bignodipura,
Teh. Sarangpur, Dist. Rajgarh (M.P.) 465697.


Office Phone: 9826559317, 9926992000
E-mail : info@spsmsarangpur.com