> Sardar Patel Shiksha Mahavidyalaya, Sarangpur
1. Welcome to Sardar Patel Shiksha Mahavidyalaya 2. Download 3. Contact Us
SRITE  

         
Teaching Staffb Profile

 B.ED. Staff Profile

 D.EL.ED Staff Profile

 
 
Head Office
Sardar Patel Shiksha Mahavidyalaya

Padliya Road, Gram Bignodipura,
Teh. Sarangpur, Dist. Rajgarh (M.P.) 465697.


Office Phone: 9826559317, 9926992000
E-mail : info@spsmsarangpur.com